Regulamin aukcji elektronicznych jakupuje.pl
 1. Użytkownikami portalu mogą być zarówno osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoby prawne.
 2. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej.
 3. Rejestracji osoby prawnej może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszystkich praw i obowiązków.
 4. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 5. Użytkownik portalu może posiadać więcej niż jedno Konto jednocześnie.
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 7. Administrator portalu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone.
 8. Administrator portalu zastrzega sobie możliwość uzależnienia dalszego świadczenia usług od konieczności zmiany przez Użytkownika portalu hasła dostępu do Konta.
 9. Właściciel Portalu jakupuje.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów kupna sprzedaży i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 10. Właściciel portalu jakupuje.pl nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Nie gwarantuje, wykonania transakcji pomiędzy Sprzedającym oraz Kupującym. Nie gwarantuje także że Sprzedający i Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru.
 11. Dochodzenie ewentualnych roszczeń pomiędzy Sprzedającym oraz Kupującym następować może wyłącznie pomiędzy nimi na drodze cywilnej.
 12. Kupujący zobowiązują się do niezamawiania Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 13. W trakcie rejestracji Aukcji potencjalny kupujący określa maksymalną cenę którą jest gotów zapłacić za dany Towar. Określa także sposób odbioru bądź dostawy zamówionego towaru, płatności etc.
 14. Wysokość tej ceny jest jawna dla wszystkich odwiedzających Portal. Zarówno użytkowników jak i gości.
 15. Po zatwierdzeniu ogółu informacji przez Kupującego, aukcja jest dostępna na platformie jakupuje.pl, oraz zostaną rozesłane przez portal informacje w formie e-maila do potencjalnych zainteresowanych Sprzedających złożoną ofertą zakupową.
 16. Aukcję należy umieścić w odpowiedniej kategorii ze względu na rodzaj Towaru.
 17. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie, lub specyfikacji Zamówienia przez Kupującego, które stanowią zmianę właściwości Towaru, płatności, dostawy etc.
 18. Kupujący może dokonywać dodatkowych opisów wyjaśniających trakcie trwania aukcji. Nie mogą one jednak zmieniać specyfikacji zamówienia.
 19. Dane Sprzedającego i Kupującego - adres, login, telefon, adres e-mail, do czasu zakończenia aukcji są ukryte, i niedostępne dla żadnej ze stron, biorących udział w licytacji, jak i gości.
 20. Kupujący zobowiązany jest do określenia sposobu zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 21. Z chwilą złożenia oferty kupna Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących niezbędne do zakończenia transakcji dane.
 22. W trakcie trwania aukcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem Portalu zadawać pytania związane z zawieraniem transakcji.
 23. Zamknięcie Aukcji następuje z upływem czasu, na który przewidziana była Aukcja.
 24. Zwycięzcą Aukcji jest Sprzedający który zaoferował najniższą cenę.
 25. Do ceny tej, możliwe jest ewentualne doliczenie przez Sprzedającego kosztów związanych z obsługą zamówienia, zgodnie z opisem zamówienia sporządzonym przez Kupującego.
 26. Potwierdzenia o zakończeniu Aukcji wysyłane poprzez e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.
 27. Niezwłocznie po zakończeniu aukcji, Sprzedający i Kupujący otrzymują informacje o kontrahencie.
 28. Dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 29. Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dalszy tok wykonania umowy. Za jego jakość, bezpieczeństwo, rzetelność informacji zamieszczanych przez Użytkowników portalu, zdolności Kupujących do zapłaty bądź odebrania Towaru, a Sprzedających do jego dostarczenia. Portal jakupuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
 30. Portal nie sprawdza zamawianych Towarów, zastrzegamy sobie jednak możliwość zmian kategorii albo usunięcia Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformujemy zainteresowane osoby.
 31. Właściciel Portalu może zawiesić w uzasadnionych przypadku, na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika.
 32. Usługi świadczone przez Portal "jakupuje" są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Kupujący. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa "cennik usług portalu jakupuje", który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 33. Sprzedający może być obciążany opłatami jeśli wyrazi wykupi odpowiedni, dobrowolny abonament.
 34. Zmiana cennika usług nie powoduje zmiany Regulaminu. Opłaty naliczane są z chwilą ogłoszenia Aukcji przez Kupującego, bądź w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
 35. Faktury wystawiane są wyłącznie z użyciem danych Sprzedającego bądź Kupującego zawartych na jego Koncie.
 36. Wszelkie prawa graficzne portalu, jak logo, nazwa i inne prawa autorskie są własnością Portalu.
 37. Podane przez Użytkowników dane osobowe i inne, zbierane i przetwarzane są zgodnie przepisami polskiego prawa.
 38. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, celem dokończenia transakcji, oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, za poprzednio wyrażoną zgodą właściwego podmiotu.
 39. Portal może zmienić treść niniejszego Regulaminu.
 40. Zmiana taką zostanie zakomunikowana Użytkownikom na co najmniej 14 dni od chwili wejścia jej w życie.
 41. Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie nowego regulaminu prowadzone są do chwili ich zakończenia na dotychczas obowiązujących zasadach.
 42. Użytkownicy o zmianach w regulaminie zostaną powiadomieni poprzez drogę e-mailową, oraz przy pierwszym logowaniu do sytemu od chwili wejścia zmian w życie.
 43. Za akceptację zmian uważać się będzie zarówno potwierdzenie wyrażone za pomocą strony internetowej, jak też wzięcie udziału w licytacji przez Sprzedającego, bądź uruchomienie kolejnej aukcji przez Kupującego.
 44. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z portalem jakupuje.pl poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, bądź usunięcie konta.
 45. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z wyjątkiem gdy Użytkownik bierze udział w trwających aukcjach, bądź gdy nie uregulował swoich zobowiązań wobec właścicieli portalu jakupuje.pl
 46. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej- elektronicznej bądź tradycyjnej.
 47. Reklamacje rozpatrzone zostaną niezwłocznie.
 48. Odpowiedź wysyłana jest formą elektroniczną za pośrednictwem e-mail na wskazany przez reklamującego adres, bądź na adres użytkownika przypisane do danego konta.